dvipa

vars.a [mtn.]

arn.ava [riv.]

varn.a

sect

         

Jambu

     

Astika

Plaks.a

Amr.ta

Iks.u

 

S`ikh amr.ta, iks.u

S`almali

 

Sura

Is.andhara

Muslim Isa, Christian sura

Kus`a

Vama-deva

 

Kulaka

Vama-cara (S`akta), Kaula

Kraun`ca

[Vardhamana]

 

R.s.abha

Jain R.s.abha, Vardhamana

S`aka

 

[Aparajita]

 

Bauddha S`akya-muni, Apa.

Pus.kara

Raman.aka

   

Zarathustrian Ramana

Loka-aloka

     

Lokatiya (Carvaka)